Budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących nam praw człowieka oraz ich promocja w środowisku publicznym to cel przyświecający Programowi Praw Człowieka.

Podążając w kierunku wizji i pierwszego celu statutowego Stowarzyszenia – dążenia do sprawiedliwego świata, gdzie respektowane są godność człowieka i różnorodność kulturowa – ELSA Poland stworzyła Program Praw Człowieka jako jeden ze swoich programów wiodących. Skupia się on na prawie do równego traktowania oraz wszelakich kwestiach antydyskryminacyjnych.

Realizacji założeń Programu służą liczne spotkania i warsztaty odbywające się w Grupach Lokalnych ELSA Poland oraz inicjatywy ogólnopolskie takie jak kampania społeczna #spojrzwlustro, filmy edukacyjne i konferencja podsumowująca Right2B Forum. Program Praw Człowieka jest wieloletnią i ogólnokrajową inicjatywą oddziałującą na ogół społeczeństwa, dzięki której podkreślamy swoją działalność na rzecz wolności i praw każdego człowieka.