Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, które określają jak państwa mają chronić prawa jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw oraz …

Human Rights Due Diligence

Należyta staranność w obszarze praw człowieka (ang. human rights due dilligence) jest procesem zarządzania ryzykiem polegającym na identyfikacji i zapobieganiu przez firmę swojemu negatywnemu wpływowi na stan praw człowieka. Obejmuje …

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą stanowiącą zobowiązanie przedsiębiorców i instytucji publicznych do promowania równych szans w zatrudnieniu. Od czasu jej powstania w 2004 r. podpisało ją już ponad 5000 podmiotów. …

Raportowanie niefinansowe

Od stycznia 2017 r. w ramach zmienionej ustawy o rachunkowości na niektóre duże polskie firmy nałożony został obowiązek rozszerzenia raportu informacji niefinansowych. W swoich sprawozdaniach muszą one opisać praktyki związane …

Corporate Social Responsibility (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) jest koncepcją rozwijaną już od pierwszej połowy XX w. Polega ona na uwzględnianiu przez firmę jej wpływu na środowisko naturalne i interesy …