#SPOJRZWLUSTRO

Projekt Right2B Forum będzie podsumowaniem działań w ramach Programu Praw Człowieka ELSA Poland oraz kampanii społecznej #spojrzwlustro.

Wizją ELSA jest sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godnośc ludzką i różnorodność kulturową. Pozostając wiernymi naszym wartościom, postanowiliśmy sprzeciwić się wszechobecnemu w życiu publiczym wykluczeniu.

Wierzymy, że zmiana nie dokonuje się w małych, inkluzywnych społecznościach. Jesteśmy zmotywowani, aby ukazać, że każdy może zapoczątkować zmianę i uczynić kluczowe wartości przedmiotem debaty publicznej.

Wykorzystując potencjał drzemiący w sieci zrzeszającej ponad 1300 studentów prawa, pragniemy dotrzeć do każdej młodej osoby, która sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę wrażliwą.

Szukaj nas na stronie kampanii, kanałach społecznościowych ELSA Poland, komunikacji publicznej w Twoim mieście, pobliskim wydziale prawa i administracji oraz w mijanych w ciągu dnia lustrach – ty także jesteś częścią dokonującej się zmiany.

Warto wiedzieć

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, które określają jak państwa mają chronić prawa jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw oraz …

Human Rights Due Diligence

Należyta staranność w obszarze praw człowieka (ang. human rights due dilligence) jest procesem zarządzania ryzykiem polegającym na identyfikacji i zapobieganiu przez firmę swojemu negatywnemu wpływowi na stan praw człowieka. Obejmuje …

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą stanowiącą zobowiązanie przedsiębiorców i instytucji publicznych do promowania równych szans w zatrudnieniu. Od czasu jej powstania w 2004 r. podpisało ją już ponad 5000 podmiotów. …