O Forum:

Dlaczego?

Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

O czym?

Right2B Forum poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:

  • ●  należytej staranności w obszarze praw człowieka,
  • ●  równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy,
  • ●  przeciwdziałania pracy przymusowej,
  • ●  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ●  raportowania informacji niefinansowych.

Dla kogo?

Uczestnikami Right2B Forum będą członkowie ELSA Poland oraz inne osoby zainteresowane tematem praw człowieka i biznesu, a szczególnie wdrażania przez firmy Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka. Jednocześnie odbiorcami wydarzenia będą wszystkie podmioty środowiska biznesowego, do których kierowane będą wnioski wypracowane przez uczestników.

Jak?

Wydarzenie przyjmie postać trzydniowego zjazdu. Rozpocznie się ono 30 maja panelem dyskusyjnym oraz podsumowaniem wyników badania “Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej.

Drugi dzień przybierze formę warsztatową. Zadaniem 3 zespołów studenckich będzie przeprowadzenie tzw. procesu należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due diligence) w abstrakcyjnej firmie X, w odniesieniu do wybranych praw człowieka.

Obok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami.

Trzeciego dnia odbędzie się uroczyste podsumowanie, w trakcie którego zespoły zaprezentują przygotowane dzień wcześniej rekomendacje działań, jakie firma powinna podjąć, by organiczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka.

O Programie Praw Człowieka:

Budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących nam praw człowieka oraz ich promocja w środowisku publicznym to cel przyświecający Programowi Praw Człowieka.

Podążając w kierunku wizji i pierwszego celu statutowego Stowarzyszenia – dążenia do sprawiedliwego świata, gdzie respektowane są godność człowieka i różnorodność kulturowa– ELSA Poland stworzyła Program Praw Człowieka jako jeden ze swoich programów wiodących. Skupia się on na prawie do równego traktowania oraz wszelakich kwestiach antydyskryminacyjnych.

Realizacji założeń Programu służą liczne spotkania i warsztaty odbywające się w Grupach Lokalnych ELSA Poland oraz inicjatywy ogólnopolskie takie jak kampania społeczna #spojrzwlustro, filmy edukacyjne i konferencja podsumowująca Right2B Forum. Program Praw Człowieka jest wieloletnią i ogólnokrajową inicjatywą oddziałującą na ogół społeczeństwa, dzięki której podkreślamy swoją działalność na rzecz wolności i praw każdego człowieka.

Kontakt

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Al. Stanów Zjednoczonych 72 m.30
04-036 Warszawa

 

Hubert Smoliński
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Poland
hubert.smolinski@elsa.org.pl